Windykacja Euroinkasso

Euroinkasso to usługa windykacji międzynarodowej. Usługa charakteryzuje się brakiem opłat wstępnych na etapie windykacji polubownej. Wszelkie wpłaty dokonywane są zawsze na konto wierzyciela. W przypadku skierowania sprawy do sądu negocjujemy najbardziej korzystne dla wierzyciela warunki poprowadzenia postępowania sądowego.

Prowizja za usługę windykacji międzynarodowej uzależniona jest od wielkości przeterminowania i wynosi:

  • 10 % przy należnościach przeterminowanych do 30 dni
  • 15 % przy należnościach przeterminowanych od 30 do 60 dni
  • 20 % przy należnościach przeterminowanych od 60 do 180 dni
  • 25 % przy naleznościach przeterminowanych od 180 do 360 dni
  • 30 % przy naleznościach przeterminowanych powyżej 360 dni

Monitoring Euroinkasso

Monitoring Euroinkasso – polega na nadzorze nad realizacją płatności przez kontrahentów zagranicznych, którzy informowani są o zbliżającym się terminie płatności z odpowiednim wyprzedzeniem.Usługa skierowana jest do wszystkich firm, jednak najbardziej wymierne korzyści przyniesie stosowanie jej przez firmy sprzedające swoje produkty i usługi dla masowych odbiorców. Monitoring Euroinkasso to najskuteczniejsza metoda zapobiegania powstawaniu należności trudnościągalnych.

Korzyści:

 • poprawa płynności finansowej
 • zdyscyplinowanie kontrahentów
 • wykluczenie nierzetelnych kontrahentów
 • segmentacja rynku odbiorców
 • poprawa reputacji wierzyciela
Realizacja poprzez:
 • monity telefoniczne
 • monity pisemne
 • monity przesyłane drogą elektroniczną
 • monity przesyłane faksem
Raport Euroinkasso

Jest to produkt pozwalający zweryfikować i ocenić sytuację kontrahenta. Rzetelnie przygotowany umożliwia podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z badaną firmą. Opiera się na informacjach uzyskiwanych z publikowanych bilansów, przeprowadzanego wywiadu, z danych będących w zasobach firmy i firm współpracujących, oraz na informacjach uzyskiwanych z zagranicznych wywiadowni gospodarczych. Informacje pozyskiwane są zawsze z wiarygodnych źródeł. Wykonanie zlecenia trwa od kilku do kilkudzisięciu dni.

Raport Euroinkasso to:
- monitoring ryzyka
- analizy branżowe firm zagranicznych
- raporty o firmach zagranicznych

Pieczęć Euroinkasso:

Proponujemy Państwu możliwość skorzystania ze skutecznego rozwiązania umożliwiającego zmniejszenie ilości przeterminowanych należności, tj. sygnowania faktur pieczęcią zawierającą komunikat, który działa dyscyplinująco na dłużnika motywując do terminowego uregulowania płatności.

Faktury sygnowane taką pieczęcią są oceniane przez kontrahentów jako ważniejsze od innych. Jest duże prawdopodobieństwo, iż w sytuacji gdy będą mieli problemy z płatnościami, to Państwo otrzymacie zapłatę. Wielu naszych klientów mogło się już o tym przekonać.

Decydując się na zaproponowane rozwiązanie uzyskujecie Państwo prawo do informowania swoich kontrahentów, że w przypadku braku terminowej zapłaty, dochodzeniem roszczeń finansowych zajmie się wyspecjalizowana firma. Wiąże się to z możliwością sygnowania faktur i innych dokumentów handlowych znakiem firmowym Euroinkasso opatrzonym odpowiednim komunikatem.

Oferta specjalna

Dla firm, które w jednym pakiecie przekażą minimum 10 spraw zagranicznych przeterminowanych do 180 dni oferujemy używanie pieczęci sygnowania faktur przez jeden rok nieodpłatnie.

Copyright © EuroInkasso, 2007